Home
Servicii
echipa
Noutati
Cariere
Contact
Dascăl, Ciotea & Asociații SPARL , functioneaza in cadrul Baroului Bucuresti.

 
Servicii
 
  Reprezentare în instanță
  Consultanță
  Fuziuni, divizări și achiziții
 
 
     
Noutati
 
HG nr. 1373/2009 - reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice
data: 2009-11-27 11:21:32 ; sursa: avocatnet.ro
Hotararea Guvernului nr. 1373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 805, din 25 noiembrie 2009.

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. — Agentia Nationala a Functionarilor Publici se reorganizeaza prin urmatoarele modalitati:
a) desfiintarea prin comasare prin absorbtie a Institutului National de Administratie si preluarea activitatii de catre o directie noua care se infiinteaza in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
b) desfiintarea centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala si preluarea activitatii de catre institutii nou-infiintate in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
c) reducerea de posturi.

Art. II. — (1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, personalul Institutului National de Administratie se preia in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala se preia in cadrul centrelor regionale infiintate in conditiile Legii nr. 329/2009 si ale prezentei hotarari, in limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional.
(2) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobate in conditiile prevazute la alin. (1) pe noile functii se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor institutionale, cu respectarea pregatirii profesionale si a competentelor personalului prin raportare la atributiile compartimentelor.
(3) Incadrarea personalului in conditiile prevazute la alin. (2), precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
(4) In cazul in care personalul din cadrul institutiilor publice prevazute la alin. (1) nu se incadreaza in numarul de posturi aprobat, conform prevederilor legale in vigoare, acestuia ii
inceteaza raportul de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu.
Incetarea raporturilor de munca sau, dupa caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) si, daca este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. III. — (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici preia patrimoniul institutiilor publice care se desfiinteaza, prevazute la art. I, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, care cuprinde mentiunile prevazute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.
(2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare incheiat la nivelul fiecarui centru regional se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici transmite Ministerului Administratiei si Internelor protocoalele de predarepreluare prevazute la alin. (1).
Art. IV. — (1) Programele de formare profesionala organizate de Institutul National de Administratie, aflate in derulare sau programate sa se desfasoare pana la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si se finalizeaza, respectiv se desfasoara in conditiile aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Programele/proiectele derulate de Institutul National de Administratie se preiau de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si se deruleaza in continuare de aceasta pana la finalizarea lor, in conditiile si termenii stabiliti pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Programele de formare profesionala destinate personalului din administratia publica, precum si altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala si aflate in derulare, se preiau de centrele regionale infiintate ca institutii publice in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se
desfasoara pana la finalizarea acestora in conditiile aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Programele/proiectele finantate si destinate personalului din administratia publica, precum si altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se preiau de centrele regionale infiintate ca institutii publice in subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfasoara in continuare pana la data finalizarii lor.
Art. V. — Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) In subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala, denumite in continuare centre regionale.”

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este in municipiul Bucuresti.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, asigura aplicarea strategiilor si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, precum si in domeniul formarii profesionale a personalului din administratia publica.”

4. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
„c1) formare profesionala in administratia publica;”.

5. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, in conditiile legii;”.

6. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
„Art. 51. — (1) In domeniul formarii profesionale in administratia publica, Agentia are urmatoarele atributii principale:
a) asigura formarea continua pentru inaltii functionari publici, functionarii publici de conducere, tinerii functionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolventi de invatamant superior, viitori manageri publici, functionari publici de executie din administratia publica centrala;
b) elaboreaza, in colaborare cu institutiile publice si cu alte organizatii cu obiect de activitate in domeniu, strategia de formare continua a functionarilor publici; monitorizeaza si evalueaza implementarea acesteia;
c) coordoneaza metodologic centrele regionale;
d) asigura comunicarea si colaborarea institutionala cu celelalte institutii care organizeaza programe de formare continua;
e) organizeaza programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, destinat absolventilor de invatamant superior de lunga durata, cu diploma de licenta, in varsta de pana la 30 de ani, in vederea accesului lor rapid la functia publica, in conditiile legii;
f) organizeaza programe de formare specializata pentru inaltii functionari publici;
g) organizeaza programul de formare specializata, cu durata de un an, destinat tinerilor functionari publici sub 33 de ani si cu cel mult 7 ani de experienta;
h) organizeaza programe de formare specializata, cu durata de un an, destinate functionarilor publici de conducere;
i) organizeaza programe de perfectionare de pana la 90 de zile, destinate inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si de executie din administratia publica centrala;
j) organizeaza seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publica centrala si locala.
(2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializata si a programelor de perfectionare organizate de Agentie se face prin certificate, semnate de presedintele Agentiei.”

7. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
„(31) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.”

8. La articolul 11, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
„(7) In cazul lipsei presedintelui, precum si in cazul in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator secundar de credite, precum si celelalte atributii care revin presedintelui se exercita in numele presedintelui, de catre vicepresedintele Agentiei.”

9. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Agentiei este de 190, exclusiv demnitarii. Numarul maxim de posturi aprobat include si posturile aferente cabinetului presedintelui.
(2) Personalul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual. Salarizarea personalului Agentiei se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(3) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(4) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui Agentiei, avand in vedere nevoile institutionale si structura de personal, se pot infiinta servicii, birouri si alte compartimente, in conditiile legii.
(5) Compartimentele care sunt prevazute in structura organizatorica din anexa nr. 1 pot fi stabilite ca servicii sau, dupa caz, birouri, in conditiile prevazute la alin. (4).
(6) In cadrul Agentiei, prin ordin al presedintelui, se infiinteaza Unitatea de implementare a proiectelor, in conditiile legii.”

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17. — (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.”

11. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesionala se fac venit la bugetul de stat.”

12. Dupa articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul III1, cu cinci noi articole, articolele 171— 175, cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL III1
Organizarea, functionarea si atributiile centrelor regionale

Art. 171. — (1) Centrele regionale sunt organizate si functioneaza cu sediul in municipiile Bucuresti, Craiova, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta si Timisoara.
(2) Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Numarul maxim de posturi pentru centrele regionale este de 200.
(4) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a centrelor regionale, structura organizatorica, precum si numarul de posturi alocat fiecarui centru regional se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
Art. 172. — (1) Centrele regionale se organizeaza la nivel de directie si sunt conduse de catre un director, angajat prin concurs organizat in conditiile legii.
(2) Coordonarea metodologica si controlul ierarhic asupra activitatii centrelor regionale se exercita de catre Agentie.
(3) Angajarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale directorilor centrelor regionale se fac in conditiile legii.
(4) Atributiile si responsabilitatile directorilor centrelor regionale se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
(5) Directorii centrelor regionale sunt ordonatori tertiari de credite.
(6) In exercitarea atributiilor, directorul centrului regional emite dispozitii.
(7) Directorul centrului regional poate delega, prin dispozitie si in conditiile legii, atributii personalului din subordine.
(8) Personalul centrelor regionale este alcatuit din personal contractual. Salarizarea personalului centrelor regionale se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(9) Angajarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului centrului regional se fac in conditiile legii.
Art. 173. — (1) Centrele regionale organizeaza programe de perfectionare de pana la 90 de zile pentru urmatoarele categorii de personal:
a) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al institutiilor prefectului, precum si din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale, cu exceptia celor care se incadreaza in categoria inaltilor functionari publici;
b) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene, precum si din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judetene ori aflate sub autoritatea acestora;
c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti, secretarii oraselor si comunelor, pentru alesii locali, precum si pentru alte categorii de persoane interesate, in domeniul administratiei publice.
(2) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv.
(3) Centrele regionale pot organiza seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publica locala.
(4) Centrele regionale pot desfasura si urmatoarele activitati:
a) elaborarea de studii, proiecte si publicatii in domeniul administratiei publice locale;
b) dezvoltarea de relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice locale, din tara si strainatate.
(5) Centrele regionale au obligatia de a transmite semestrial Agentiei rapoarte privind activitatile desfasurate.
(6) Centrele regionale indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative.
Art. 174. — (1) Pe langa directorul centrului regional se organizeaza si functioneaza un consiliu consultativ, compus din:
a) directorul centrului regional;
b) un reprezentant al Agentiei;
c) prefectul judetului in care isi are sediul centrul regional, respectiv prefectul municipiului Bucuresti;
d) primarul municipiului resedinta de judet in care isi are sediul centrul regional, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti;
e) presedintii consiliilor judetene din judetele arondate la centrul regional respectiv;
f) 1 sau 2 reprezentanti din mediul universitar.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. c)—e) pot participa prin reprezentant, cu precizarea limitelor mandatului acordat.
(3) Atributiile principale ale consiliului consultativ sunt urmatoarele:
a) analizeaza nevoile de instruire stabilite de autoritatile si institutiile publice din judetele arondate;
b) formuleaza propuneri privind domeniile prioritare ale programelor de formare profesionala, pe care le comunica Agentiei;
c) analizeaza solicitarile autoritatilor si institutiilor publice privind organizarea programelor de formare profesionala cu tematici specifice si decide asupra oportunitatii organizarii acestor programe;
d) analizeaza propunerile privind protocoalele de colaborare sau parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat in domeniul de activitate al centrului regional respectiv, din tara sau din strainatate, si identifica modalitatile optime de finantare si implementare a acestora;
e) propune organizarea de conferinte si seminarii si identifica modalitati de finantare a acestora.
(4) Consiliul consultativ se intruneste pe baza convocarii directorului centrului regional, de regula, trimestrial.
(5) Componenta nominala a consiliului consultativ, precum si Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea consiliului stiintific al centrelor regionale se aproba prin ordin al
presedintelui Agentiei.
Art. 175. — (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale centrelor regionale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei.
(2) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesionala se fac venit la bugetul de stat.
(3) Centrele regionale pot beneficia de consultanta si asistenta tehnica prin programe/proiecte cu finantare externa.”

13. Dupa articolul 18 se introduc doua noi articole, articolele 181 si 182 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 181. — Modelul certificatelor prevazute la art. 51 alin. (2) si art. 173 alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 182. — Autoritatile administratiei publice locale din municipiile resedinta de judet in care functioneaza centrele regionale vor asigura, in conditiile legii, spatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor acestora.”

14. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu urmatorul cuprins:
„Art. 20. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.”

15. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

16. Dupa anexa, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o noua anexa, anexa nr. 2, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. VI. — La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.
Art. VII. — Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
Andras Zsolt Szakal
p. Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
interimar,
Catalin Ovidiu Baba,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucuresti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.373.
 
 
     
  Acasa   |   Servicii   |   Noutati   |   Parteneri și Asociați   |   Cariere   |   Contact
Copyright © 2024 Dascăl, Ciotea & Asociații SPARL - Baroul Bucuresti. Toate drepturile rezervate.